Layihədən sonraki məqalələr

1 – 2016 Zoologiya_institun eserleri

  • Yusifov E.F., Mustafayeva G.Ə., Quliyeva M.O. Azərbaycanda bəzi unlu yastıcalar (Homoptera, Pseudococcidea) və onların entomofaqları haq-qında // Zoologiya institutunun əsərləri, Bakı: 2016, s. 127-136.

2 -2016 Journal Entomology and Zoology Studies. İndia-1

  • MustafayevaG.A. The Species Composition of Scales and of Armo-red Scales (Hemiptera, Coccoidea) in Azerbaijan// Journal of Entomology and Zoology Studies. İndia2016, 4, p. 623-627.

3 – 2016 Journal Ponte Akademik Jurnal

  • Mustafayeva G.A. Mulberry Scale (Pseudaulaсaspis pentagona  Tar. Tozz) and Rearing of its Entomophagues in Azerbaijan // Ponte Akademic Journal.Dec 2016, Volume 72, Issue 12, doi: 10.21506/ j.ponte. 2016.12.23

4 -2016 Konferensiya – Odessa -1

  • МустафаеваГ.А., Абасова Н.М. Разведение энтомофага Rhyzobius lophantae Blaisd. (Coleoptera, Coccinellidae) в Азербайджане / Междун. науч.-практ. конф. Биотехнол.системы произв. и примен. средств биологизации земледелия, Одесса2016, с.181.

5 – 2016 Konferensiya -Odessa -2

  • Мустафаева Г.А., Гулиева М.О. Способ разведения паразитов щитовок (Homoptera, Diaspididae) в Азербайджане Междун. науч.-практ. конф. Биотехнологические системы производства и примене-ния средств биологизации земледелия, Одесса2016,с.182.

6 -2016 Zoologiya cemiyyetin eserleri

  • Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda ağqanadlıların (Homoptera, Aleuro-doidea) növ tərkibi və trofik əlaqələri // Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri,  Bakı: 2016, s. 65-71.

7 – 2017 Journal Entomology and Zoology Studies. İndia-2

  • MustafayevaG.A. Aphelinid wasps (Hymenoptera, Aphelinidae) – parasitoids of scale insects (Hemiptera, Diaspididae) in Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology Studies. İndia20175, 1, p. 692-696.

8 – 2017 Journal Bulliten Nauki Praktiki

  • Мустафаева Г.А. Видовой состав щитовок (Hemiptera, Diaspididae) Азербайджана, их вреданостьность и распространенность //Научный журнал  Бюллетень науки и практики. 2017, № 3 г., с. 86-98.

9 -2018 Sylwan Journal

10- 2018 Bulliten Nauki Praktiki

11-2018 Journal of Entomology and Zoology Studies

12-2018 Екологічні науки № 2

13-2019 Journal of Entomology and Zoology Studies

14-Биологический журнал

15 -East European Scientific Journal

16 – Тезисы докладов