Mustafayeva Gulzar elmi işlər

 1. Yaminova G.Ə. Abşeron şəraitində istixana ağqanadlısı (Trialeurodes vaporariorum Westwood) və onun parazitləri. Известия Академии Наук Азербайджанской ССР. Серия биологических наук, 1986, №1, c. 23-26.
 2. Rzayeva L.M., İbadova S.İ. Yaminova G.Ə. İstixana və sitrus aqqanadlısının bioloji tənzimlənməsinin nəticələri. 1986.
 3. Mustafayeva G.Ə.(Yaminova G.Ə) Şərqi Azərbaycanın afelinidləri (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların faunası, ekologiyası, təsərrüfat əhəmiyyəti. Avtoreferat, 1990, s. 1-25.
 4. Yasnoş V.A., Mustafayeva G.Ə. Nar çanaqlı yastıcasının yeni paraziti  Coccobius granati sp.n. (Hymenoptera, Aphelinidae). Zoologiya j., cild 71, buraxılış 2,  Moskva, Elm, 1992, s. 142-144.
 5. Rzayeva L.M., Mustafayeva G.Ə. Lindorus entomofaqının bioloji mubarizədə istifadəsi. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Baku, 1995, № 6, s. 58-60.
 6. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda oleandr canaqlı yastıcası, onun entomofaqları və ona qarşı bioloji mübarizə. Azərbaycan MEA Xəbərləri, Baku, 1996, № 6, s. 30-32
 7. Mustafayeva G.A., Məmmədova G.Ə. Abşeronun canaqlı yastıcalarının parazitləri – afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae). Azərbaycanın Aqrar elmi jurnalı, 1999; № 3-4, s. 66-69.
 8. Rzayeva L.M., Mustafayeva G.Ə. Abşeronda gavalı vıə şaftalı yalançı çanaqlı yastıcaları (Sphaerolecanium prunastre Fonse, Parthenolecanium persicae F.), onların entomofaqları. Bilgi jurnalı, № 3, 2001, s. 73-77.
 9. Mustafayeva G.Ə. Çanaqlı yastıcaların parazitləri-afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae). “Kimya, biologiya elmləri və təhsilinin aktual problemləri” Respublika elmi konfransının materialları, 2001, s. 150-151.
 10. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlərin zoocoğrafi xarakteristikası. Bilgi jurnalı, № 3, 2002, s. 86-88.
 11. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda Qafqaz qovaq çanaqlı yastıcası (Diaspidiotus caucasicus Bor), onun entomofaq cücüləri” XX əsrin sonunda heyvanlar aləminin öyrənilməsi və qorunması akademik M.Ə.Musayevin anadan olmasının 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı-2002, s. 182-184.
 12. Мустафаева Г.А. Зональное распределение афелинид Восточного Азербайджана. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmuəsi. Bakı-2003, s. 356-359.
 13. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında qorxulu bitki zərərvericisi olan tut çanaqlı yastıcası (PseudaulacaspispentagonaTarg-Tozzetti) və onun entomofaqları. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi, Bakı-2003, s. 92-95.
 14. Mustafayeva G.Ə., Məmmədli G.S. Lənkəran zonasında yayılmış çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Diaspididae), onların parazit və yırtıcıları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyəti I Qurultayının materialları, Bakı, 2003, s. 236-242.
 15. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda yayılmış afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) və onların sahibləri. Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2003, № 5-6, s. 70-75.
 16. Mustafayeva G.Ə. Şərqi Azərbaycanda ağqanadlılar, mənənələr və koksidlərin parazitləri – afelinidlər (Hymenoptera, Aphelinidae) Azərbaycan MEA Xəbərləri, 2004, № 1-2, s. 91-101.
 17. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında alma vergulvari çanaqlı yastıcası (LepidosaphesulmiL.), onun parazit və yırtıcıları. Bilgi jurnalı, 2004, № 4, s. 64-68.
 18. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Lənkəran zonasında qızılgül çanaqlı yastıcası –Aulacaspisrosae(Bouche) və onun parazitləri. Bilgi jurnalı, 2004, № 6, s. 38-41.
 19. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın Quba-Xaçmaz zonasında yalançı kaliforniya çanaqlı yastıcası – Diaspidiotusostreaformis(Gurt) və onun entomofaqları. “Azərbaycanın meşə ekosistemləri” elmi praktik konfransın materialları, Bakı-2004, s. 187-191.
 20. Təklif: Dəyirmi  çanaqlı yastıcalara qarşı biologi mübarizədə yırtıcı böcək Rhizobiuslophanthae-nin tətbiqi. “Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu” elmi-praktiki konfransı (informasiya vərəqəsi). Bakı-2005.
 21. Mustafayeva G.Ə. “Citrus Fruit of Lankaran (Azerbaijan) in danger» (Lənkəranın sitrus bitkiləri təhlükədədir) Integrated Control in Citrus Fruit Grops”. Lisbon (Portugal), 26-27 September 2005, p. 79-80.
 22. Мустафаева Г.А. О двух видах алейродид, вредящих насаждениям в Ботаническом саду НАН Азербайджана Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 354-357.
 23. Мустафаева Г.А. Фиолетовая (ParlatoriaoleaeColve) и олеандровая (AspidiotusneriiBche) щитовки и их энтомофаги в Ботаническом саду НАН Азербайджана. Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 357-363. Rus dilində.
 24. Рзаева Л.М., Мустафаева Г.А.,  Мамедова В.С., Исмаилова Г.А., Гамзаева Г.Ф. Червецы (Homoptera, Coccoidea) Апшерона и использование против них интродуцированных хищников. Международная научная конференция «Интродукция и защита растений в ботанических садах и дендропарках» 5-7 сентября 2006 г. Донецк, с. 381-385. Rus dilində.
 25. Mustafayeva G.Ə., İsmayılova G.Ə.   Bostan mənənəsi (Aphis gossypii Glov.) və onun entomofaqları. AMEA Zoologiya institutunun əsərləri, XXVIII cild, Bakı, 2006, s. 660-666.
 26. Мустафаева Г.А. Зоогеографическая характеристика афелинид (Hymenoptera, Aphelinidae) Азербайджана. Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Москва, 26-29 сентября 2006 г. с. 61
 27. Мустафаева Г.А.,Эйюбова С.И. Лабораторное разведение и использование афелинид против щитовок. Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Москва, 26-29 сентября 2006 г. с. 62.
 28. Mustafayeva G.Ə., Qəmərli V.P. Bəzi parəbizənlərin bioloji mübarizədə rolu. Ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqalələr məcmüəsi, Bakı, 2006, s. 172-178.
 29. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda canaqlı yastıcaların (Homoptera) koksilenidlərlə – Ryzobius lophanthae Blaisd. (Coleoptera) bioloji tənzimi. Nanobiologiya və Biotexnologiyanin perspektivləri. 2007, s. 214-215.
 30. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Kənd təsərrüfatı zərərveriilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında”, Elmi-kütləvi kitabça, Bakı, 2007, s. 1-33.
 31. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Bitki zərərvericilərinə    qarşı inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik”, Elmi-kütləvi kitabça, Bakı, 2007,  s. 1-48
 32. Məmmədov Z.M., Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. Təqvim 2007, “Faydalı həşəratların  yaxın dostu olun”, Bakı, 2007, s. 1-14.
 33. Mustafaeva G.Ə.,  Mirzəyeva N.B. “Parəbüzənlərin  həyatı və onların təbiətdə rolu“ Bakı, 2007, s. 1-20.
 34. Мустафаева Г.А. Тутовая щитовка Pseudaulacaspis pentagona Targ.Tozzetti и ее энтомофаги в Азербайджане. XIII cъезд Русского Энтомологического общества. Краснодар, 9 – 15 сентября, 2007 г.
 35. Mustafayeva G.Ə. Lənkəran zonasında yapon çubuqşəkilli çanaqlı yastıca (Lopholeucaspis yaponica Cock, 1897) və onun entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, I cild. s. 344-347.
 36. İsmayılova G.Ə., Mustafaeva G.Ə., Məmmədov Z.M. Tut çanaqlı yastıcasının (Pseudaulacaspis pentagona Targ.Tozz.bioекoloji xüsusiyyətləri haqqında. Azərbaycan Zooloqlar cəmiyyətinin əsərləri, 2008, I cild. s. 251-256.
 37. Mustafayeva G.Ə. Abşeron yarımadasında dekorativ bitkilərə zərər verən bəzi canaqlı yastıcalar (Homoptera, Diaspididae)  və onların entomofaqları. Beynəlxalq elmi konfrans «Botanika baqlarında və dendroparklarda bitkilərin introduksiyası və mühafizəsi», 6-8 sentyabr 2009, s.108-113.
 38. Mustafayeva G.Ə., İsmailova G.Ə. Azərbaycan Respublikasının Abşeron yarımadasında tut ağaclarının başlıca zərərvericiləri. Beynəlxalq elmi konfrans «Botanika bağlarında və dendroparklarda bitkilərin introduksiyası və mühafizəsi», 6-8 sentyabr, 2009, s. 113-120.
 39. Mustafayeva G.Ə. Abşeronda və Quba – Xaçmaz bölgəsində kaliforniya çanaqlı yastıcası (Diaspidiobus perniciosus Comst) və onun entomofaqları. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri, II cild, 2010, s. 478-483.
 40. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y., Povilas Ivinskis, Jolanta Rimsaite. Azərbaycanın koksilinidləri (Coleoptera, Coccinellidae)vəonların bioloji mübarizədə tətbiqi. Entomologiya üzrə XXVIII Nordis – Baltic Congresi. Avqust  2–7, 2010, s. 56.
 41. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Musayeva Z.Y. “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı var”. Elmi kütləvi kitabca, Bakı, 2010, s. 1-31.
 42. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y. “Azərbaycanın gözəl kəpənəkləri”. Buklet. Bakı, 2010, s. 1-15.
 43. Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразиты щитовок (Hemiptera, Diaspididae) Азербайджана. II Симпозиум стран СНГ по перепончатокрылым насекомым. Россия, Санк-Петербуг, 13-17 сентября, 2010 г. с. 103.
 44. Мустафаева Г.А. Афелиниды (Hymenoptera, Aphelinidae) – паразиты сосущих вредителей Азербайджана, VI международная научная  конференция, Донецк «Промышленная  ботаника», 2010 г., с. 318-320.
 45. Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanda yayımış 2 növ yalançı çanaqlı yastica və onların entomofaqları haqqında. Zoologiya İnstitunun əsərləri ,XXIX, Bakı, 2011, s. 222-229.
 46. Mustafayeva G.Ə., Karaca İ., Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J. «About some scales (Hemiptera, Diaspididae) infesting ornamental and forest park plants in Azerbaijan, Greece and Turkey». III международная научная конференция «Интродукция селекция и защита растений», 25−28 сентября 2012 г., стр.172.
 47. Mustafayeva G.Ə. “Abşeronda yayılmış 3 növ parabüzənin (Coleoptera, Coccinellidae) bioekoloji xüsusiyyətləri”. Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild XXX, № 1, Bakı, 2012, s. 201-207.
 48. 48.  Mustafayeva G.Ə. Azərbaycanın çanaqlı yastıcalarının (Homoptera, Diaspidi-dae) növ tərkibi, yayılması və zərər vurduqları bitkilər. Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin əsərləri,  Bakı, 2013, səh.65-77.
 49. Mustafayeva G.Ə. ,Karaca İ.,  Stathas G.J., Ozgokce M.S., Skouras P.J. About some scales (Hemiptera, Diaspididae) and their entomophageus harming to agricultural , ornamental and forest –park cultures are provided in Azerbaijan, Turkey and Greece. Zoologiya İnstitunun əsərləri, cild 31, Bakı, 2013,  №2, səh.228 -236.
 50. Мустафаева Г.А. ,Мустафаев И.Э. ,Кулиева М.О. ,Аскеров А.М.
  Разведения энтомофагов тутовой щитовки (Pseudaulacaspis  pentagonae Targ. Toz.) в Азербайджане.  II Международная конференция.Институт агроекологии и природопользования НАН.  Одесса: 2013, стр. 23-25.
 51. Мустафаева Г.А.Фауна афелинид (Hymenoptera,Aphelinidae)
  Азербайджана. Вестник Запорожского Национального Университета,  2013, №3, стр.31-39.

Kitabçalar,bukletlər və s.

 1. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildirciliyin menecmenti”  Elmi kütləvi kitabca. Bakı – 2003, s. 1-40.
 2. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V., Əhmədov B.Ə. “Bildircincilik fermer təsərrüfatlarında biznesplanlaşdırma”  Elmi kütləvi kitabca. Bakı, 2003, s. 1- 37.
 3. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Kənd təsərrüfatı zərərveriilərinə qarşı aparılan kimyəvi mübarizənin zərəri haqqında” Elmi kütləvi kitabca. Bakı-2007, s.1-33.
 4. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Bitki zərərvericilərinə qarşı  inteqrir mübarizə haqqında biz nə bilirik”. Elmi kütləvi kitabca, Bakı – 2007, s. 1- 48.
 5. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Mirzəyeva N.B. “Faydalı həşəratların yaxın dostu olun”. Təqvim. Bakı – 2007, s. 1-14.
 6. Mustafayeva G.Ə., Mirzəyeva N.B. “Parəbüzənlərin  həyatı və təbiətdə rolu”. Buklet. Bakı – 2007, s. 1-20.
 7. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. “Bildirçinçilik  gəlirli və perspektivli biznesdir”. Bakı – 2007 s. 1- 33.
 8. Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. “Bildirçin əti və yumurtasının mialicəvi əhəmiyyəti”. Bakı -2007, s. 1- 28.
 9. Mustafayeva G.Ə., Məmmədov Z.M., Musayeva Z.Y. “Onların bizim köməyimizə ehtiyacı var”. Elmi kütləvi kitabca. Bakı, 2010, s. 1-31.
 10. Mustafayeva G.Ə., Musayeva Z.Y. “Azərbaycanın gözəl kəpənəkləri”. Buklet. Bakı, 2010, s. 1-15.
 11. Mustafayeva G.Ə., Mustafayeva G.D. Plakat “Azərbaycanın Lənkəran zonasında nadir və nəsli kəsilmək təhlukəsi olan həşərat növləri ”. 2010.
 12. Mustafayev D.V., Mustafayeva G.Ə. “Azərbaycan zəfəranı”. Bakı, 2010, s. 1-23.
 13.  Mustafayeva G.Ə. Elmi kütləvi kitabca “Yastıcalara qarşı bioloji mübarizənin əhəmiyyəti” Bakı, 2013, səh. 1-54.
 14.   Mustafayeva G.Ə., Mustafayev D.V. Buklet “ Ətraf mühit və insektisidlər” Bakı, 2013, səh. 1-16.