Актуальность темы

       В демократической, молодой, независимой республике Азербайджан продолжительное и динамичное развитие сельского хозяйства проводится по глобальной программе выдвинутой государством.        Для удовлетворения всех потребностей населения продуктами питания в настоящее время ведётся борьба за создание продовольственного изобилия...

Щитовки

Koksidlər (Homoptera; Coccinea, Diaspididae) çanaqlı yastıcaları, yalançı çanaqlı yastıcaları birləşdirir. Bu həşəratların bitkilərlə çox əlaqəli olması, xırda ölçülü olmaları, çanaqla əhatə olunmaları onların daha geniş yayılmalarına səbəb olur. Çanaqlı yastıcalar meyvə ağaclarının və park...

Ложнощитовки

Yalançı çanaqlı yastıcalar (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) da çanaqlı yastıcalar kimi ağac və kollara olduqca böyük zərər vurur. Bu zərərvericilər də bitkilərin gövdə, budaq və zoğları, bəzən isə yarpaqların üzərində geniş yayılır, onların şirəsi ilə...